You are here

Start date: 01/11/2003
End date: 30/03/2004
Organització del Semnari Internacional dela Cátedra UNESCO d'e-learning "Liderar la universitat en la societat del coneixement"