Esteu aquí

Contacte:
utc_osrt@uoc.edu
Mercat Objectiu
Aquesta patent és aplicable al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Concretament, les tipologies d’empreses a les quals es pot aplicar són: - Empreses proveïdores de tecnologia en el sector audiovisual. - Empreses de ràdio i teledifusió (broadcasters).
Possibles aplicacions
Aquesta tecnologia té multitud d’aplicacions, per exemple, en el màrqueting i la publicitat. Una aplicació en aquest camp seria la inclusió de codis promocionals ocults en el senyal d’àudio de la televisió, la ràdio, o, fins i tot, la megafonia d’un centre comercial, i que els clients rebessin el codi al seu telèfon mòbil. Això provocaria un augment considerable en l’impacte de les campanyes publicitàries. Altres aplicacions de la tecnologia podrien ser: el monitoratge de continguts, la protecció del copyright, el control de dispositius, les comunicacions secretes, etc.

Aquesta invenció es pot aplicar en el sector de les telecomunicacions i, concretament, en l’àrea dedicada a la incrustació i extracció de dades en senyals d’àudio.
El marcatge (watermarking) digital consisteix a incrustar dades ocultes (conegudes com a marques d’aigua o watermark) en un objecte digital com ara àudio, vídeo, imatges o text. Aquesta tècnica permet transmetre informació addicional relacionada amb el contingut principal d’una manera que és imperceptible per a l’usuari d’aquest objecte digital, i que ofereix una gran varietat d’aplicacions, entre d'altres: el monitoratge de l’emissió, la identificació del propietari, la prova de propietat, el seguiment de transaccions, l’autenticació de contingut (amb localització de manipulació o sense), el control de còpia, el control de dispositius i la millora de llegat.


A fi d’implantar un mètode de marcatge digital, calen tant un sistema d’incrustació com un sistema d’extracció. El sistema d’incrustació utilitza el contingut digital i la marca d’aigua com a entrades (inputs) per tal de generar el contingut amb marca d’aigua, és a dir, un fitxer digital modificat amb la marca d’aigua incrustada. El sistema d’extracció és responsable de rebre el contingut amb marca d’aigua i d’extreure la marca incrustada. Es poden utilitzar la clau de la marca d’aigua i les claus d’encriptació amb l’objectiu de protegir la marca d’aigua. 
En el cas concret del marcatge d’àudio, la informació de la marca d’aigua s’incrusta en el contingut d’àudio d’un fitxer digital d’àudio o vídeo, mitjançant l’ús dels dominis temporal i freqüencial per a incrustar dades. En el marcatge d’àudio utilitzant el domini freqüencial, un senyal d’àudio original se sotmet a una transformada freqüencial, que pot ser una transformada de Fourier discreta (DTF), una transformada discreta del cosinus modificada (MDCT) o una transformació per ondetes (WT). 


La tecnologia de marcatge d’àudio d’aquesta invenció presenta un enfocament nou en el qual una primera multitud de coeficients de transformada de Fourier es computen i es reemplacen per una segona multitud de coeficients de transformada de Fourier, moment en què la informació de marcatge és codificada. Aquest enfocament és preferentment millorat per una tècnica robusta de codificació de bits amb algoritmes de descodificació ràpida, senyalització de sincronització i correcció d’errors. 
Així mateix, el procés d’extracció requereix una càrrega computacional molt baixa i, per tant, permet una actuació en temps real en dispositius portàtils i lleugers. Permet que hi hagi informació imperceptible en els senyals d’àudio i després l’elimina de l’aire amb un dispositiu lleuger (telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador personal).
Així, doncs, aquest mètode ofereix nombrosos avantatges, com ara:

  • Incrementa la distància de la recuperació de senyal fins als 6 metres i des de l’aire.
  • Redueix errors en la identificació de senyals incrustats, fins i tot en situacions en què hi ha grans distorsions de senyal.
  • Incrementa la fidelitat de la marca d’aigua detectada.

Galeria Multimèdia