Esteu aquí

Contacte:
utc_osrt@uoc.edu
Mercat Objectiu
Lab@Home es dirigeix al sector de l’educació. Està pensat per als centres d’ensenyament que imparteixin continguts d’electrònica analògica i digital, incloent-hi centres de formació professional, centres educació secundària i universitats.
Possibles aplicacions
Aquest model d’utilitat constitueix un laboratori d’electrònica analògica portàtil i de baix cost. Per tant, es pot aplicar a l’aprenentatge en línia de les competències d’electrònica bàsica (disseny i muntatge de circuits electrònics, i utilització d’aparells de generació de senyals i mesurament propis d’un laboratori) que s’adquireixen en l’ensenyament presencial. A més, la seva autonomia aporta a la formació presencial la possibilitat d’optimitzar el temps de pràctica al laboratori, la qual cosa permet que l’ensenyament pugui adequar-se als diferents ritmes d’aprenentatge dels estudiants.

Aquesta invenció fa referència a un sistema per al muntatge i el mesurament, i té aplicació en el sector tècnic de l’electrònica de circuits. Un exemple d’aplicació són els circuits electrònics que es munten en laboratoris docents per a l’estudi de diversos dispositius i muntatges.
Més concretament, el sistema és una plataforma de maquinari que, connectada a un PC, permet tenir, a baix cost, les funcionalitats pròpies d’un laboratori tradicional d’electrònica: muntatge de circuits, verificació, utilització de procediments de mesurament o adquisició de senyal, etc.
Aquesta plataforma presenta els elements següents:

  • Mòdul d’alimentació, amb dues fonts commutades i una multitud de reguladors lineals, connectat a l’alimentador. 
  • Un microcontrolador, amb dos canals d’entrada analògics i un canal de sortida analògic, amb connexió a l’ordinador i al mòdul d’alimentació. 
  • Una memòria connectada al microcontrolador. 
  • Un mòdul de generació de senyal connectat al canal de sortida analògic del microcontrolador i al mòdul d’usuari. 
  • Un mòdul de captura de senyal connectat als dos canals d’entrada analògics del microcontrolador i al mòdul d’usuari. 
  • Un mòdul d’usuari amb una placa d’inserció que permet a l’usuari muntar circuits electrònics i amb connexions al mòdul de captura de senyal, al mòdul de generació de senyal i al mòdul d’alimentació.

Aquest sistema constitueix un avenç en els sistemes de muntatge i mesurament de circuits electrònics per a l’àmbit acadèmic. Els avantatges que aquest equip presenta són: 

  1. Resol de manera satisfactòria la problemàtica existent relacionada amb l’obligatorietat de combinar elements externs per a les mesures o altres funcions.
  2. Presenta un cost reduït: els equips existents actualment tenen un cost que n’impossibilita l’ús en organismes educatius.
  3. Evita les restriccions que planteja l’obligatorietat de programari propietari. 
  4. Permet la mobilitat de l’estudiant gràcies a la seva mida reduïda. 

Galeria Multimèdia